HOTARAREA NR. 40 Din 31 martie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 40

                                                Din 31 martie 2016

Privind rectificarea bugetului local potrivit adresei A.J.F. Publice Salaj nr.240/01.03.2016

            Consiliul Local al  Oraşului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 martie 2016,

            Având în vedere referatul nr.2873/02.03.2016 al biroului buget, finante, contabilitate, adresa A.J.F. Publice Salaj nr.240/01.03.2016 privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate in vederea asigurarii fondurilor neesare pentru plata salariilor personalului din invatamantul preuniversitar de stat; expunerea de motive a viceprimarului, avizul comisiei de specialitate nr.1

            Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In baza prevederilor art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată,

                                                Hotaraste:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului local modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate in vederea asigurarii fondurilor necesare pentru plata salariilor personalului din invatamantul preuniversitar de stat,  astfel:

VENITURI:    

– Trim.II           – 50 mii lei,

– Trim.I            + 50 mii lei

CHELTUIELI:

Invatamant chelt.personal

– Gradinita Prichindel                +24,97 mii lei

– Scoala Lucian Blaga               +32,07 mii lei

– Lic.tehnologic O.Goga           +20,52 mii lei

– Lic. Teoretic I.Agarbiceanu    -27,56 mii lei

Art. 2    Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează d-na  Opriş Dorina, inspector,

sef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale.

      Art. 3   Prezenta se comunică cu:

  PRESEDINTE DE SEDINTA,

            Petris Flavia                                                       Contrasemeneaza:

                                                               SECRETAR ORAS,

                                                                                       Opriş   Maria