HOTĂRÂREA NR.158 Din 26.11.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.158

Din   26.11.2019

Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare

            Consiliul local al orașului Jibou ;

            Având în vedere:

– referatul de aprobare  nr.14.358 /19.11.2019 a domnului primar ;

– raportul de specialitate  nr.14.359 /19.11.2019 al Compartimentului Disciplină în construcții și Protecția mediului;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            Văzând prevederile Legii nr. 51/2006  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice  și a Legii  nr. 101/2006  Le gea serviciului de salubrizare a localităţilor;

            În conformitate cu  Ordinul 82/ 2015 al ANRSC  privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

            Potrivit prevederilor  art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

            În temeiul prevederilor art.129(2) lit. d) coroborat cu art .129(7) lit.n) art.196 (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă regulamentul de organizare si functionare al activității de dezinfecție,dezinsecție și deratizare  al UAT oras Jibou conform anexei parte integranta din prezenta.

Art.2  Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul primar și Serviciul Salubrizare Jibou.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

– Domnul Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Serviciul Contabilitate                   

-Compartimentul Disciplină în construcții și Protecția mediului

-Publicitate /mass media

-Dosar hotărâri/dosar de ședință  

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

     PETREAN DORU AURELIAN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA