HOTĂRÂREA NR.161 Din 20. 12 2016

ROMANIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.161

                                                Din  20. 12 2016

 Privind  decontarea unor  cheltuieli  ocazionate de participarea unor elevi la Cupa de Craciun Atletico Arad

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20. 12 2016

            Având în vedere.

  • expunerea de motive  a primarului orasului Jibou,

                        –   solicitarea nr 15.502 din 13. 12. 2016  facuta de un grup de parinti a caror copii au participat la  Cupa de Craciun Atletico  ARAD  in luna noiembrie 2016 de a fi sprijiniti financiar pentru decontarea  contravalorii  echipamentului sportiv .achizionat pentru aceasta manifestare

                      –  raportul  nr 15.502 din 13. 12  2016  a  compartimentului Buget ,finante,contabilitate privind   decontarea unor  cheltuieli  ocazionate de participarea unor elevi la Cupa de Craciun Atletico Arad 

-Avizul favorabil   al comisiei de specialitate nr.1 si 2  a Consiliului Local

           In conformitate  cu prevederile legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1-Decontarea sumei de 1688 lei   cheltuieli(echipament sportiv ) ocazionate de participarea unor elevi la Cupa de Craciun Atletico Arad care  s-a desfasurat in luna noiembrie  la Arad .

            Art. 2   Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   Contrasemnează:

            Petrean Doru Aurelian                                                  Secretar oraş,

                                                                                        Opris Maria