PH 19 din 27.03.2018

nr. 19 din 27.03.2018
HOTĂRÂREA nr. 19 Din 27.03.2018 privind aprobarea Regulamentului actualizat de atribuire /licitare a locurilor de parcare in parcarile de domiciliu/resedinta sau sediu/punct de lucru in orasul Jibou
ROMÂNIAJUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA  nr. 19

Din 27.03.2018

privind aprobarea Regulamentului  actualizat de atribuire /licitare a locurilor de parcare

in parcarile  de domiciliu/resedinta  sau sediu/punct de lucru in orasul Jibou

 Consiliul local  al orașului Jibou

Avand în vedere:

-raportul nr.1467 din 01.02. 2018 al compartimentului  Urbanism ,administrarea domeniului public și privat privind aprobarea Regulamentului de atribuire /licitare a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/resedință  sau sediu/punct de lucru în orașul Jibou;

-expunerea de motive a domnului Primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.

În conformitate cu  prevederile art. 5 din OG nr 71/2002 privind organizarea  și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobată prin legea nr. 3/2003;

Văzând prevederile art.24  din HG nr 955/2004 actualizată  privind aprobările reglementărilor cadru de aplicare a OG nr 71/2002 privind organizarea  și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Potrivit prevederilor art.36 alin (2) lit d, din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională  în administrația publică locală;

În temeiul art. 45 alin (2) lit e,  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aproba Regulamentul  actualizat de atribuire /licitare a locurilor de parcare in parcarile  de domiciliu/resedinta  sau sediu/punct de lucru in orasul Jibou , conform anexei parte integrantă din prezenta.

     Art.2 Începând cu data prezentei încetează aplicabilitatea HCL nr. 57/2014 :HCL nr. 60/2014 ; HCL nr. 61/2014

Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza doamna Nagy Dorina  compartimentul urbanism

     Art.4 Prezenta se comunica  cu

-Domnul Primar

-Institutia Prefectului  Judetul Salaj

-Compartimentul urbanism

-Publicitate /mass-media

-Dosar de ședință

                   Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Stana Ioan Romulus                                                                       Secretar oraș 

                                                                                                                               Opriș Maria