HOTĂRÂREA  nr.63

Din  28.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.63

Din  28.03.2023

Privind acordarea dreptului de uz şi servitute asupra unor terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Jibou

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 3952  înregistrat la data de  24.03.2023 al Primarului Orașului Jibou; 

-Raportul de specialitate nr  3952  înregistrat la data de  24.03.2023 al Biroului  urbanism, amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat;

-Adresa nr. Sj /76896/14.03.2023  a Societății de Distribuție a Energiei Electrice  România  DEER  prin care solicită  acordarea cu titlu gratuit a unor  terenuri  în suprafață totală de 16 mp  ocupată definitiv și a unui teren în suprafață de 1200 mp  ocupat temporar,  apartinând domeniului public al orașului Jibou pe care va realiza  următoarea investie: Injecție de putere LEA 0,4 kV Var – Alimentata din PTA Var, iesire Gara , jud. Sălaj  – proiect nr. I-22-6484  / 2023 intocmit de Distributie Energie Electrica Romania , Sucursala Zalau ;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1si.3 ale Consiliului local

Vazand  prevederile ;

-Art.12 alin. (2),(3),(4), Art.14 (3)  din legea nr.123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale;

Potrivit prevederilor art 108 lit d ,art 129 (4)lit d e f  (5) lit a , art 349 lit a b,c,d,e,f,g,h,art 350 (2) art 351(2) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederile art 139 (1,3) art 196 (1)lit a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Jibou pentru executarea lucrărilor cuprinse în proiectul nr I-22-6484 cu denumirea   ”Injecție de putere LEA 0,4 kV Var – Alimentată din PTA Var, iesire Gara , jud. Salaj”, pe toată durata existenței acestora asupra următoarelor  suprafeţe de teren, astfel:

1. suprafață de terenocupată definitiv  16 mp compusă din:

 a) Post de transformare in anvelopa de beton 3 m  x 5 m  = 15 mp

 b) BMPIIP S= 1 mp

2. suprafață de terenocupată temporat 1200 mp  

Terenul este identificat conform planurilor de situație anexate.

Art.2 Se instituie în sarcina SDEE Transilvania Nord Sucursala Zalău respectarea următoarelor sarcini:

-să foloseacă bunul potrivit destinatiei  in vederea careia a fost acordată folosința gratuită;

-să permită accesul autorităților pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

-să nu modifice bunul în parte sau integralitatea sa; 

-la încetarea folosintei gratuite sa restituie bunul in starea in care a fost primit.

În cazul nerespectării prevederilor legale privind folosința cu titlu gratuit a bunului se va angaja raspunderea beneficiarului în conditiile legii.

Art.3  Prezenta se duce la îndeplinire de către primarul orașului prin grija Comp. urbanism, amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat.

Art.4  Prezenta se comunică cu:

– Instituția Prefectului –Județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

– Comp. urbanism, amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat

– SDEE Transilvania Nord Sucursala Zalau .

– Dosar de ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ

         BIG  VALENTIN                             SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                               TEGLAȘ  RODICA