HOTĂRÂREA nr.150 Din 26.10.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.150

Din  26.10.2020

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.11609/19.10.2020 privind virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar;

-referatul de aprobare  nr.11609/19.10.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar astfel: 

                                                                                                                                                         Miilei

Reducere 1753.50 DENUMIREA INDICATOR DENUMIRE INDICATOR Majorare 1753.50
159.50 Sectiunea functionare 159.50
60.00 67020501 Sport 51020103 Autoritati executive 4.00
60.00 5911 Asociatii si fundatii 200530 Alte obiecte de inventar 4.00
49.50 84020303 Starzi 68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 120.00
49.50 2002 Reparatii curente 570201 Ajutoare sociale in numerar 120.00
50.00 540250 Alte servicii publice generale 67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive 30.00
32.00 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 200530 Alte obiecte de inventar 30.00
18.00 200130 Alte bunuri si servicii 84020303 Starzi 1.00
200107 Transport 1.00
650203 Gradinita Prichindel 4.50
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.50
200530 Alte obiecte de inventar 3.00
1594.00 Sectiunea dezvoltare 1594.00
1494.00 84020303 Strazi 61020304 Politia locala 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport Achizitie autoturism 20.00
94.00 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport Achizitie autoutilitara
1500.00 710101 Constructii Obiectiv de investitii Reabilitare si modernizare zona Garoafelor in orasul Jibou 700250 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltare 710130 Alte active fixe Achizitii: Studii de fezabilitate Achizitii: Dotare ambulatoriu de specialitate 374.00         300.00 74.00
84020303 Strazi 1100.00
710101 Constructii Obiectiv de investitii Reabilitare si modernizare str. Wesseleniy 600.00
710101 Constructii Obiectiv de investitii Reabilitare si modernizare rigole pluviale satele Cuceu si Var 480.00
710101 Constructii Obiectiv de investitii Puncte colectare selectiva cu acces controlat 20.00
700206 Iluminat public si electrificari rurale 710101 Constructii Obiectiv de investitii Extinderea retelei electrice in loc. Jibou, str. Firizei, jud. Salaj 100.00

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         SARKOZI PAUL                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA