HOTĂRÂREA NR.161

Din 22.11.2022

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.161

Din 22.11.2022

Privind  completarea cu încă două zone de parcare publică cu plată

a Anexei nr.2 la  Regulamentului de organizare și functionare a sistemului de parcare  cu plată din orasul Jibou aprobat prin  HCL nr.138/24.09.2019 cu modificarile si completările ulterioare

Consiliul Local al Oraşului Jibou:

Având în vedere:

-raportul nr. 14739  din 18.11. 2022 al Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat;

-referatul de aprobare  nr. 14738  din 18.11. 2022 al domnului Primar;

-avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local;

– art.2 lit.a) șii art.3 alin.(1)lit.i din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,cu modificările și completările ulterioare ;

– Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în orasul Jibou,  a fost aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local  nr 138 din 24.09.2019 completat prin HCL nr.22 din 18.02.2020 și modificat prin HCL nr.115/27.07.2021.

În temeiul prevederilor art.108,art 129 alin 1 alin 2  lit. c si alin 6 lit.a ,art 139 (3)lit g, art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă completarea Anexei nr.2 la  Regulamentului de organizare și functionare a sistemului de parcare  cu plată din orasul Jibou aprobat prin  HCL nr.138/24.09.2019 cu modificarile si completările ulterioare, cu încă două zone de parcare publică cu plată  .

Anexa nr. 2 modificată  va avea următorul continut :

Parcarile cu plata sunt cele nominalizate după cum urmează :

  DenumireParcari publice cu plata pentru autoturisme cu masa maxima de 3.5 tNumar locuri
  parcare
Zona 1Strada 1 Mai de la Blocul M30-M31-M32 pana la intersectia (sens giratoriu) cu strada Tudor Vladimirescu pe partea stanga.86
   
Zona 2Strada 1 Mai de la benzinaria Petrom pana la intersectia (sens giratoriu) cu strada Tudor Vladimirescu pe partea dreapta.53
   
Zona 3Piata 1 Decembrie 1918: parcarea dintre Parcul Central si Biserica Reformată  27
   
Zona  4Piata 1 Decembrie 1918 de la Policlinica Spitalului Orasenesc Jibou pana intersectia (sens giratoriu) cu strada Tudor Vladimirescu.29
   
      Zona 5Din Str.Wesselenyi Miklos- spre Str. Parcului                 47
      Zona 6Din Str. Wesselenyi Miklos  spre Gradinita Prichindel                 42
     Zona  7Str.1 Mai -Depozit Unicarm                 38
     Zona  8Str.1 Mai   Zona BCR –lateral  Bl.S13-S14-S15-S16 magazine parter                   15
   

Total parcări publice cu plata pentru autoturisme cu masa maxima autorizata de 3.5t        =  337 locuri

           Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar, Serviciul Poliția Locală și Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului și Administrarea domeniului public și privat.

           Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj  

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

-Dosar hotărâri/ Publicitate

-Poliția locala

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ:

    FOLTIS FELICIAN RADU                 SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA