HOTĂRÂREA NR.112

Din  29.08.2022

ROMÂNIA                               

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

HOTĂRÂREA NR.112

Din  29.08.2022

privind  însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil inscris in CF 51969 Jibou proprietatea orasului Jibou si atestarea la domeniul privat al Orasului Jibou a unei suprafete de 84 mp inscris in CF 55104

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul nr. 9898  din  19.08.2022 al Biroului  Urbanism Administrarea Domeniului public și privat

-Referatul de aprobare  nr.  9897 înregistrat   la data de 19.08.2022 al Primarului orașului Jibou; 

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

-Solicitarea SC Parc Industrial SRL a unei suprafete de teren de 84 mp pentru amplasarea unei centrale electrice in cogenerare(termoficare)  ,  care este constituita din ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea combinata de energie electrica si termica,   amplasata in  Parcul Industrial Jibou

În conformitate cu:

-art.879 –Modificarea imobilului înscris în cartea funciară și art.880 –Înscrierile în caz de alipire sau dezlipire  din Codul civil al României,adoptat prin Legea nr.287/2009,republicat,cu modificările și completările ulterioare;

-art.25 alin (2) din Legea nr.7/1996,republicată,cu modificările și completările ulterioare,actele de alipire și dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă autentică;

-art.132 alin (1)din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014,privind aprobarea Regulamentului de avizare,recepție și înscriere în registru de carte funciară,un imobil poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri.Aceste operațiuni de modificare a imobilului au caracter material și nu implică niciun transfer de proprietate.

În temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d ,art 139 (3)lit g, art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Insușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil inscris in CF 51969 Jibou  proprietatea orasului Jibou în două loturi , lucrare efectuata de catre ing. Vasile-Sergiu Uleniuc , topograf autorizat cu autorizatie seria RO-MM-F Nr. 0233/2017.

          Art.2 Dezmembrarea imobilului-teren in suprafata de 38055 mp in doua imobile astfel:

-Lotul nr.1 cu nr.cadastral 55103 având suprafață măsurată  de 37971 mp ( categorie de folosinta : Cc ,Dr, si P)

 -Lotul nr.2  cu nr.cadastral 55104  având  suprafață masurată de 84 mp ( categorie de folosinta : Cc ,Dr )

          Art.3 Atestare la domeniul privat al Orasului Jibou a terenului in suprafata de 84 mp inscris in CF 55104,în vederea amplasarii unei Centrale electrice in cogenerare(termoficare)  ,  care este constituita din ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea combinata de energie electrica si termica,  amplasata in Parcul Industrial Jibou.

          Art.4 Se împuternicește  secretarul general al orasului Jibou să semneze în fața notarului public actul de dezmembrare al imobilului.

          Art.5 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului , administrarea domeniului public si privat

          -Instituţia Prefectului -Judeţul Sălaj

          -SC Parc Industrial SRL

          -Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PASCALAU VLAD                      SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA