HOTĂRÂREA nr.192 Din 21.12.2021 Privind prelungirea contractului de închiriere nr.12164/2010,pe o perioadă de 1 (un) an, având ca obiect locuinta situată în orașul Jibou, str.Ronei nr.23

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.192

Din  21.12.2021

Privind prelungirea contractului de închiriere nr.12164/2010,pe o perioadă de 1 (un) an, având ca obiect locuinta  situată  în orașul Jibou, str.Ronei nr.23

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

         -raportul de specialitate nr.15193/10.12.2021 al Biroului Urbanism , Amenajarea teritoriului , Administrarea domeniului public si privat și Serviciul Buget,Finante contabilitate , impozite si taxe locale prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere nr. 12164/20.12.2010 pentru imobilul situat pe str. Ronei, nr.23, spațiu de locuit;

          – referatul de aprobare nr.15192/10.12.2021 a domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 a Consiliului local;

         – cererea nr.14800/03.12.2021 a d-nul Rezmives Vasile, domiciliat în orașul Jibou,str.Ronei nr.23  ;

               În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit. b, art 139 (1,3) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.12164/20.12.2010 pentru imobilul situat pe str. Ronei, nr.23, spațiu de locuit cu inca 1 (un) an de zile,  prin act adițional.

Chiria se va indexa anual cu rata inflației.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale

-Publicitate /dosar de ședință 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ:

     ȚELEA MURESAN VALENTIN                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA