HOTĂRÂREA nr.110 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.110

Din  28.07.2020

privind aprobarea Protocolului de colaborare între. Orașul Jibou și Compania de apă Someș S.A  în vederea   „EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNLOCUIRE A REȚELEI DE CANALIZARE PE STR. WESSELENYI DIN ORAȘUL JIBOU JUD. SĂLAJ”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr. 8453 din 23.07.2020 al Compartimentului Management de proiecte și achiziții publice prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare între Orașul Jibou și Compania de apă Someș S.A  în vederea   „EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNLOCUIRE A REȚELEI DE CANALIZARE PE STR. WESSELENYI DIN ORAȘUL JIBOU JUD. SĂLAJ”;     

-Referatul de aprobare nr. 8452 din 23.07.2020 a domnului primar;

– Avizul favorabil  al comisiei de specialitate  a Consiliului local;  

Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul articolului 139, și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

HOTĂRĂȘTE :

    Art.1  Se aprobă  încheierea unui Protocolul de colaborare între. Orașul Jibou și SC Compania de apă Someș S.A  în vederea  „EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNLOCUIRE A REȚELEI DE CANALIZARE PE STR. WESSELENYI DIN ORAȘUL JIBOU JUD. SĂLAJ”, conform Anexei parte integrantă din prezenta.

   Art.2 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar .

   Art.3 Prezenta se comunică cu:

          –  Dl.Primar

          –  Compania de apă Someș S.A                                                     

          –  Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                CSATLOS SANDOR                                                     SECRETAR GENERAL                                                                                                           OPRIȘ MARIA