HOTARAREA NR. 17 Din 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 17

                                                Din 29 ianuarie 2016

Privind modificarea denumirii activitatilor de salubrizare  din continutul anexelor la HCL nr. 29 si 30 din 25.03. 2008 si nr. HCL nr.2 din 27.01.2009, conform art.2 pct.3 lit. a din Legea nr.101/2006, republicata.

            Consiliul Locl al orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 29 ianuarie 2016,

            Având în vedere raportul nr.671/19.01.2016 al compartimentului disciplina in constructii si protecţia mediului, expunerea de motive a d.nei viceprimar si avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art. 36(2)lit.d,  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se  modifica denumirea acivitatilor de salubrizare prevazuta in anexele la HCL nr. 29/25.03.2008, HCL nr. 30/25.03.2008 si HCL nr. 2/27.01.2009, potrivit prevederilor art.2 pct.3 lit a din Legea nr. 101/2006, republicata  si va avea urmatorul continut:

      Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi

salariaţii cu responsabilităţi în acest sector de activitate.

Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza:

    Sarkozi Paul                                                 Secretar oras,

                                                                                    Opris Maria