HOTĂRÂREA NR.150 Din 29.11.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR.150

                                                            Din  29.11.2016

    Privind  virari de credite  bugetare de la un capitol la alt  capitol bugetar

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în 29.11 2016

            Având în vedere:

  • expunerea de motive  a dlui primarului;
  • referatul nr. 14.619 din 18.11.2016 al Biroului buget, finanţe, contabilitate
  • avizul favorabil  a comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local.

            In conformitate cu prevederile  art. 49 alin 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”b” (4) lit.a  din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar   conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

  • dl Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate
  • Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj
  • Mijloace de publicitate
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 Ing. Stana Ioan   

                                                                 Contrasemneaza SECRETAR oras

                                                                            Opris Maria