HOTĂRÂREA NR. 124 din   23.10.2018

HOTĂRÂREA NR. 124

Din   23.10.2018

Privind achizitionarea a doua catarge pentru monumentului Grup Statuar dedicat celebrării Centenarului  Marii Uniri a Romaniei

Consiliul local al orașului JIBOU,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 12.774 din 16.10. 2018 privind achiziționarea a două catarge pentru monumentul- Grup Statuar dedicat celebrării Centenarului  Marii Uniri a Românie;

-Expunerea de motive nr. 12.775/16.10.2018   a domnului Primar ;

-Avizul favorabil al comisilor  de specialitate  ale Consiliului local;

– art. 41-44 din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Potrivit  prevederilor art.36, alin.9 din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin(1) din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă achiziționarea a două catarge pentru monumentul Grup Statuar dedicat celebrării Centenarului  Marii Uniri a României în valoare de 6.200 lei.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Domnul Primar și compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

Dl. Primar

Instituția Prefectului –județul Sălaj

Compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice

Dl. Ing. Pop Marcel consilier  compartimentul Protecție Civilă

Dosar de ședință /dosar hotărâri

Publicitate  Mass –media

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                   Opriș Maria