PH 56 din 08.06.2018

nr. 56 din 08.06.2018
HOTĂRÂREA nr.56 Din 08.06.2018 Privind necesitatea efectuării unor modificări în titlul și în art.1 din HCL nr. 31/2018
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.56

Din 08.06.2018

Privind necesitatea efectuării unor modificări  în titlul și în art.1   din HCL nr. 31/2018

            Consiliul local al orașului Jibou întrunit în ședința extraordinară,

Având în vedere:

– raportul nr.7383 /07.06.2018 al Biroului Management de Proiecte ,investiții   privind necesitatea efectuării unor modificări  în titlul și în art.1   din HCL nr. 31/2018;

În conformitate cu prevederile O.G. nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea OG nr. 21/2001privind înființarea Companiei  Naționale de Investiții CNI  SA;

Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1,3 a Consiliului local ;

Expunerea de motive a domnului primar;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. b,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1, 2) din Legea nr.215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

       Art.1 Se aprobă efectuarea  unor modificări  în titlul  Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2018 astfel;

În loc de Proiect pilot –Construire sala de sport școlară  se va scrie Proiect tip –Sală de Sport cu  tribună 180 locuri, titlul modificat al  Hotărârii nr. 31/24.04.2018 având următoarea formulare ;

Hotărârea nr.31/24.04.2018 privind predarea  către Ministerul Dezvoltării Regionale , Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI  SA a amplasamentului și asigurarea  condițiilor în vederea  executării obiectivului de investiții Proiect Tip -’’ Sală de Sport cu tribună 180 locuri’’’ din orașul Jibou  județul Sălaj.

Art.2 Se aprobă efectuarea unor modificări în art.1 din HCL nr. 31/24.04.2018 astfel

În loc de construire sală de sport școlară se va scrie Proiect tip –Sala de sport cu tribună 180 locuri.

În loc de 3177 mp  se va trece suprafața de 3500 mp. Art.1modificat  din HCL nr.31/24.04.2018 având următorul conținut ;

Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania de Investiții C.N.I. S.A . pe baza de protocol, a terenului situat în orașul Jibou județul Sălaj str. Firizei nr.4 aflat în proprietatea  orașului Jibou,în suprafață de 3500 mp identificat potrivit Cărții Funciare  nr.53579 nr.cad 53579  și cartea funciară 53.637 număr cadastral 53637   liber de orice sarcini în vederea  și pe perioada realizării de catre   C.N.I. SA a obiectivului                                                                                            de investiții Proiect –tip-Sală de sport cu tribuna 180 locuri.

Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate.

Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și Biroul Management de Proiecte,Investiții.

Art.4   Prezenta se comunică cu:

Dl. Primar

Institutia Prefectului –Judetul Salaj

Biroul Management de Proiecte ,investitii

Ministerul Dezvoltarii Regionale ,Administratiei Publice prin Compania Nationala de                          Investitii S.A

Dosar de ședință /dosar hotărâri

Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice

            Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                  Foltis Radu                                                                         Secretar oraș 

                                                                                                               Opriș Maria