HOTĂRÂREA NR. 91 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR  91

Din 29.08.2017

privind intenția  de achiziționare a  Dispensarului CFR  situat în localitatea Jibou

str. 22 Decembrie 1989 nr. 16

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul nr.9665 din 22.08.2017al Biroului urbanism și amenajarea teritoriului

-expunerea de motive a domnului primar privind necesitatera de a se achiziționa  clădirea  Dispensarului CFR în vederea  înființării unui Centru  de zi pentru vârstnici , achizitie aprobata prin HCL nr 6/2017

-avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.

            În conformitate cu prevederile art.123 din Legea nr.215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

  Art.1 Intenția de achiziționare a  Dispensarului CFR situat în localitatea Jibou

str. 22 Decembrie 1989  nr.16 , în condițiile legii în  vederea  înființării unui Centru  de zi pentru vârstnici .                                                                                                                                                                                                                    

            Imobilul este în proprietatea  Companiei Naționale de căi Ferate  dat în administrare  la Spitalul  clinic CFR Cluj.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar.

Art.3 Prezenta se comunică  cu:

            -dl. Primar

            -Compania Națională de căi Ferate

            -Spitalul  clinic CFR Cluj

            -Instituţia Prefectului-Judeţului Sălaj

            -Dosarul şedintei din luna august

            -Mass-media ,publicitate

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria