HOTĂRÂREA nr.150 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU         

HOTĂRÂREA  nr.150

Din  29.10.2019

privind aprobarea Regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburile sportive de drept privat înființate pe raza unității administrative teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

            -Raportul de specialitate al al secretarului orașului Jibou și al Serviciului Buget, finanțe contabilitate , Impozite și taxe locale nr. 12833 din 21.10.2019

-Referatul de aprobare nr.12832 din 21.10.2019 și avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

            În baza prevederilor art. 2, 3, 18^1 alin.2 lit.b și art. 69 alin.1-3 din  Legea educației fizice și sportului nr. 60/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 321/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică;

În temeiul  prevederillor art. 129 alin(2) lit.d, art.129 alin(7) lit. f) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 HOTĂRĂȘTE:

            Art.1.Se aprobă Regulamentul pentru finanţarea programelor sportive  din bugetul orasului Jibou destinate finanțării programelor sportive ale cluburilor  sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportive, participante la competiții locale, naționale și/sau internaționale, organizate în conformitate cu statutul și regulamentele federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.

            Art.2 Se desemnează Comisia de specialitate nr.2 a Consiliului local pantru a verifica îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor  impuse prin Regulament.

            Art.3 Se imputernicește domnul primar pentru semnarea contractelor de finanțare pentru sumele repartizate prin Hotărâre a Consiliului local.

             Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

            Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj                                   

                        -Primarul orașului Jibou

  -Serviciul Buget, finanțe,contabilitate, impozite și taxe locale

                          -Publicitate/mass-media

                          -Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

         FOLTIȘ RADU                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA