PH. nr 73 din 26.06.2018

nr. 73 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr.73 Din 26.06.2018 privind acordarea titlui de cetățean de onoare al orașului Jibou domnului profesor universitar doctor Radu Șerban Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.73

Din 26.06.2018

privind acordarea titlui de cetățean de onoare al orașului Jibou domnului profesor universitar doctor Radu Șerban Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca

          Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate al Compartimentului Relații cu publicul nr. 7999/20.06.2018 prin care se propune acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Jibou domnului

Cosmin Ionel Sicora;

– Biografia domnului Cosmin ionel Sicora nr.7988 din 20.06.2018

– expunerea de motive a domnului primar și avizul favorabil a comisiilor de specialitate;

– regulamentul privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Jibou, aprobat prin HCL nr. 14/2013;

În temeiul art. 36(8) coroborat cu art. 45( 2) din Legea nr. 215/2001 legea administraţiei publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1 Se acordă titlul de de cetățean de onoare al orașului Jibou domnului profesor universitar doctor Radu Șerban Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca pentru rezultatele deosebite în intreaga activitate.

       Art.2  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl. primar.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

-persoana prevazută la art 1 .

-Domnul primar

-Instituția Prefectului- Județul Sălaj

-dosar şedinţă/ dosar hotărâri

-publicitate/media

 

          Președinte de ședință                                                   Contrasemnează

                 Foltiș Radu                                                               Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria