HOTĂRÂREA  nr.43

Din  29.03.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.43

Din  29.03.2022

privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții

Construire creșa mica în orașul Jibou, jud. Sălaj

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 3971 / 22.03.2022 al domnului primar ;

– Raportul de specialitate nr. 3972 / 22.03.2022 al Compartimentul Management de proiecte si achizitii publice privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A.,a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Construire creșa mica în orașul Jibou, jud. Sălaj;

-Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației nr. 279/24.02.2022, prin care s-au aprobat listele obiectivelor de investitii din mediul urban- Construire creșa mica în orașul Jibou, jud. Sălaj din subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”;

-Adresa Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației nr. 10060/01.03.2022, inregistrata la sediul Orasului Jibou sub nr 2735/01.03.2022;

Avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate 1,2,3 ale consiliului local;

În temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d ,art 139 (3)lit g, art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului teren intravilan, situat în Jibou, parcela teren STREC , str. Ronei si aflat in proprietatea Orasului Jibou si in administrarea  Consiliului local Jibou, in suprafata de 3310 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.54615, nr.topo 54615, liber de orice sarcini, in vederea si pe perioada realizarii de catre CNI-SA a obiectivului de investitii- Construire creșa mica în orașul Jibou, jud. Sălaj.

Art.2 (1)Amplasamentul prevazut la art. 1 se preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementarilor in vigoare.

          (2)Nerespectarea acestei obligativitati constatata la data incheierii protocolului de predare sau ulterior acesei date, este de natura de a atrage raspunderea beneficiarului CNI-SA asigurandu-si dreptul legal de actiune in justitie in vederea sanctionarii atitudinii culpabile  a beneficiarului , inclusiv solicitarea  de penalitati si acordarea de daune interese, cand prin neasigurarea unui

amplasament viabilizat, beneficiarul a adus atingere drepturilor si intereselor legitime ale CNI-SA.

Art.3  Unitatea administrativ- teritoriala oraș Jibou se obligă sa asigure, in conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitare si organizarea santierului.

Art.4 Se aproba asigurarea finantarii pentru racordurile la utilitati (energie electrica, apă, canalizare, gaz sau alt timp combustibil utilizat, etc.)

Art.5 Unitatea administrativ-teritoriala oraș Jibou se obligă ca dupa predarea amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa asigure mentenenta pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6 Se abilitează Primarul orașului Jibou în vederea semnării contractului încheiat între Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin CNI și UAT oraș Jibou..

Art.7 Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se încredințeaza domnul primar și  Compartimentul Management de proiecte si achizitii publice.

Art.8 Prezenta se comunică cu ;

  • dl. Primar
  • Institutia Prefectului-Județul Sălaj
  • Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației
  •  Compartimentul Management de proiecte si achizitii publice
  •  Dosar hotarari/dosar de sedinta
  • Publicitate
  • Mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ

              POP CORNEL EUGEN                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA