HOTĂRÂREA nr.113 Din 27.07.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.113

Din 27.07.2021

privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR)

pentru orașul Jibou

          Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

– raportul nr.9474/22.07 2021Compartimentului Protecția Civilă privind  aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -(P.A.A.R)-pentru orasul Jibou;                       

-referatul de aprobare a domnului Primar nr.9473/22.07. 2021 , avizul favorabil al comisiilor  de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

           -prevederile art.13 lit.a) din lrgra nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.14 lit.a) din OMAI nr.163/2007;

-prevederile art.5,6,7 si 8 din OMAI nr.132/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a P.A.A.R. și structura cadru a acestuia;

         Văzând  prevederile art.129 (2) lit a, art 136  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

         În temeiul  prevederile art.139 alin 1 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor aferent UAT Oraș Jibou, conform Anexei, parte integrantă din prezenta.

Art.2 După aprobare, Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor aferent UAT Oraș Jibou, se va pune la dispoziția secretariatului tehnic permanent al Comitetului pentru Situații de Urgență.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , și Comaprtimentul Protecția Civilă.

         Art.3 Prezenta se comunică cu:

                  -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                  -Domnului Primar

                    -Compartimentul  Managementul Proiectelor și achiziții publice

                    -Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

                  -Dosar de ședința/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

           ALMAȘ IOAN                    SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA