PROIECT DE HOTARARE NR.13/2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU        

VICEPRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE NR.13/2016

Privind propunerea de atribuire teren în proprietate unor persoane fizice, prin Ordinul Prefectului.

            Viceprimarul orasului Jibou,

            Având în vedere  referatul nr. 726/20.01.2016 al compartimentului agricol  prin care se propune atribuirea de teren în proprietate persoanelor fizice care deţin imobil în proprietate şi documentatia intocmita in acest sens, avizul  comisiei de specialitate nr.3;

            In baza prevederilor art. 36(2) lit.c din Legea nr.215/2001, republicată;

            Potrivit prevederilor art. 35 şi 36 din Legea nr.18/1991-legea fondului funciar, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică  locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se propune  atribuirea în proprietatea numititilor  Lakatos Edmond si Lakatos Edmond domiciliati in orasul Jibou, str.Dumbraveni nr.5  a suprafeţei  de  234 mp teren aferent  casei de locuit ,  prin Ordinul Prefectului.

Terenul propus pentru atribuire este proprietatea statului român şi este identificat cu CF 883 colectiva  conform documentaţiei care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre.

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi Biroul Agricol.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la:

VICEPRIMAR,

Indreies Ana Claudia                            Avizat legalitatea:

                                                            Secretar oras,

                                                            Opris Maria