HOTĂRÂREA NR.108 Din 27.07. 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR.108

Din   27.07. 2021

Privind alocarea de sume necesare pentru desfasurarea concertului de pricesne

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,    

         Având în vedere:

         – Referatul de aprobare nr. 9419/21.07 2021 a domnului Primar ;

         -raportul nr.9420/21.07.2021 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate;

          -avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și  ale Consiliului local;

        Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare ;

         În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art. 1         Se aprobă alocarea sumei de 9000 lei pentru organizarea concertului de pricesne, care se va desfășura în data de 13.08.2021 la Catedrala Sfântul Prooroc Daniel și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

         Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

         Art.3          Prezenta se comunică cu:

         -Dl.Primar

         -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate /mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

ALMAȘ IOAN                       SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA