HOTĂRÂREA nr. 25

Din 13.02.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr. 25

Din 13.02.2023

privind aprobarea modificarii Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

– referatul de aprobare nr. 1751/10.02.2023 al primarului orasului Jibou ;

-raportul de specialitate nr. 1752/10.02.2023 al Compartimentului Organizare, salarizare resurse umane ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

-Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Art. 11, alin. (5) si art. 31, alin. (4);

-art. 68, art. 69 din  H.G. nr. 1336/ 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea  și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Art. 554 alin. (1) și  (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

-prevederilor OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                    

În temeiul  prevederilor art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;                 

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă transformarea postului contractual vacant de Inspector de specialitate din gradul I în gradul debutant din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală.

Art.2 Se aprobă modificarea Anexei 1 din HCL nr. 192 din 20.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Jibou şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou, respectiv  Poliţia  Locală, Serviciul public comunitar local de evidența persoanelor, Serviciul public de gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare și Sport Club Orășenesc Jibou, prin completarea poziției 1 la funcția de execuție contractuală de Inspector de specialitate, cu gradul debutant și un salariu de bază de 5000   lei, gradația 0 precum și cu gradul II, gradația 0 și un salariu de bază  de  5010   lei.

Art.3  Se aproba Statul de funcții,conform Anexei nr.2 parte integrantă din prezenta.

Art.4 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul  primar  și Compartimentul Organizare, salarizare resurse umane.  

Art.5 Prezenta se comunică cu:

         -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -ANFP București

         -Primarul Orașului Jibou

-Dosar hotărări/dosar de ședință

-Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane 

-Publicitate/mass media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ:

    POP IULIUS EMMANUEL                            SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                             TEGLAȘ RODICA