HOTĂRÂREA NR.5 Din 28.01.2020

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.5

Din 28.01.2020

Privind aprobarea  prelungirii a  5 contracte de închiriere teren, pe care sunt amplasate  un numar de 5 copertine pe str.Parcului orașul Jibou

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            – raportul de specialitate nr. 605/17.01.2019  al Serviciului  buget, finante,contabilitate impozite si taxe locale  prin care se propune aprobarea  prelungirii  a 5 contracte de închiriere teren pe care sunt amplasate 5 copertine;

– solicitarea chiriașilor de prelungire a contractelor de închiriere;

            – referatul de aprobare nr.604/17.01.2020  a domnului Primar;

            – avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local

               Vazand  prevederile art 129 (2) lit c , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

             În temeiul  prevederile art 139 (1,3 ),art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

                                                       HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă  prelungirea pe un an de zile a  contractului de închiriere  nr.422/2009 al cărui obiect este un teren în suprafață de 15 mp situat în orașul Jibou str.Parcului, prin act adițional.

            Art.2 Se aprobă  prelungirea pe un an de zile a  contractului de închiriere  nr.425/2009 al cărui obiect este un teren în  suprafață de 15 mp situat în orașul Jibou str. Parcului, prin act aditional.

            Art.3 Se aprobă  prelungirea pe un an de zile a  contractului de închiriere  nr.424/2009 al cărui obiect este un teren în  suprafață de 15 mp situat în orașul Jibou str. Parcului, prin act adițional.

            Art.4 Se aprobă  prelungirea pe un an de zile a  contractului de închiriere  nr.423/2009 al cărui obiect este un teren în  suprafață de 15 mp situat în orașul Jibou str. Parcului, prin act adițional.

Art.5 Se aprobă  prelungirea pe un an de zile a  contractului de închiriere  nr.421/2009 al cărui obiect este un teren în  suprafață de 15 mp situat în orașul Jibou str. Parcului, prin act adițional.

            Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar Biroul urbanism și Serviciul Contabilitate.

            Art.7 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Chiriașii

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale

-Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

            TARBA ANDREI                                                    SECRETAR GENERAL                                                                                               OPRIȘ MARIA