HOTĂRÂREA NR.10

Din  31.01.2023

ROMÂNIA                                

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                               HOTĂRÂREA NR.10

Din  31.01.2023

privind aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar  în UAT oraș Jibou  pentru anul școlar 2023-2024

                   Consiliul local al orașului Jibou

         Având în vedere:

– Raportul de specialitate nr.15500/15.12.2022 la proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar în UAT oraș Jibou  pentru anul scolar 2023-2024;

– Adresa nr. 9296 din 18.12. 2022 a Inspectoratului Școlar Județean Sălaj înregistrat la UAT oraș Jibou cu nr.14727/18.18.2022, prin care se solicită emiterea proiectului de hotărâre și raportul argumentativ privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar  în UAT oraș Jibou pentru anul școlar 2023-2024;

– Referatul de aprobare al Primarului orașului Jibou cu  nr. 15499/2022;

– Comunicările institutiilor de învatamant  din orasul Jibou privind  reteaua scolara in anul  2023-2024;

– Avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr. 2 a Consiliului local al orașului Jibou;

– OMEC  nr. 6217/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular precum si emiterea avizului conform în vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar  pentru anul scolar 2023-2024;

 – Art. 95, art. 61 alin. (2) din  Legea  nr. 1/2011 Legea educatiei nationale cu modificarile  ulterioare;

 – Avizul Conform emisprin adresa nr.9936/15.12.2022 pentru unitatile de învatamant preuniversitar in UAT oras Jibou,  pentru anul scolar 2023-2024;

            În conformitate cu:

-art. 129 alin. (2), lit. d) coroborat cu prev. art. 129 alin. (7) lit „a”, art. 136, art.139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. „a”  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ în UAT Oraș Jibou pentru anul scolar 2023-2024, conform avizului emis de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, prevăzute în anexa,  parte integrantă din prezenta, pentru urmatoarele unități de învățământ:

1.   Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou

2.   Liceul  Tehnologic „Octavian Goga” Jibou

3.   Liceul  Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou

4.   Gradința cu program  prelungit „Prichindel” Jibou

Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către instituțiile școlare prevăzute la art 1.

Art.3 Prezenta se comunica cu:  

– Instituția Prefectului Județul Sălaj

– Inspectoratul Școlar Județean Sălaj

            – Primarul orașului Jibou

– Instituțiile școlare prevăzute la art. 1

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                                    SECRETAR GENERAL DELEGAT,

                                                                                                    TEGLAȘ RODICA