HOTĂRÂREA NR. 16 Din 06. 02. 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA NR. 16  Din 06. 02. 2015                                   

privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „ECODES Sălaj” de a delega gestiunea serviciului public de salubrizare

Consiliul local al orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 06. 02. 2015 :

            Având în vedere:

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj” să exercite, în numele şi pe seama noastră, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Consiliului local al oraşului JIBOU  referitoare la activităţile de colectare şi transport deşeuri din cadrul serviciului public de salubrizare.

Art.2. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj” să exercite pe seama şi în numele nostru dreptul de a delega gestiunea activităţilor de colectare şi transport deşeuri din cadrul serviciului public de salubrizare al oraşuluI JIBOU.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:

–  Compartimentul Disciplina in constructii ,Protectia Mediului

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

PRESEDINTE DE SEDINTA      CONTRASEMNEAZA SECRETAR ORAS,

      Viorica   Buda                                               Opris Maria