HOTARAREA nr. 26 din 16 martie 2017

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA  nr. 26

Din 16 martie 2017

Privind  modificarea   HCL nr 7 din 31. 01. 2017  privind aprobarea investitiei  “Reabilitarea si Modernizarea  strazilor  T. Vladimirescu  si Odorheiului”   din localitatea Jibou

     Consiliul local al orasului Jibou

       Avand in vedere

     – raportul de specialitate nr 3191 din 16.03.2017     al compartimentului  Investitii  , managementul Proiectelor privind  modificarea  HCL nr 7/31. 01. 2017 aprobarea investitiei  “Reabilitarea si Modernizarea  strazilor  T. Vladimirescu  si Odorheiului   din localitatea Jibou

     –  expunerea de  motive  nr 3133 din 16.03.2017 a domnului Primar

     –  avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local 

  Potrivit prevederilor art 44-46 din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile  ulterioare    

     Vazand prevederile art 36 alin 2 lit b din legea  nr 215/2001 legea administratiei  publice locale   ,republicata

     In temeiul   art 45  alin 1 si 2  din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata

HOTARASTE

        Art 1 – Se  aproba modificarea art 1 din HCL nr 7/31. 01. 2017  privind  realizarea  investitiei “ Reabilitarea si Modernizarea  strazilor  T. Vladimirescu  si Odorheiului   din localitatea Jibou “ in sensul  modificarii  valorii investitiei  de  la 5.000.000lei  fara TVA  la valoarea de 6.500.000 lei cu TVA .

     Art 2    Celelalte  prevederi ale hotararii nr 7/2017 raman neschimbate .

     Art 3  – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul primar si Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor

      Art 4  .Prezenta  se comunica cu

Institutia Prefectului judetului Salaj

Dl. Primar

Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor

Serviciul  Contabilitate

Publicitate /dosar de sedinta

PRESEDINTE DE SEDINTA                       Contrasemneaza SECRETAR

Tarba Andrei                                                            Opris  Maria