HOTĂRÂREA nr. 113

din  29.08.2022

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 113

din  29.08.2022

privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu gratuit, în favoarea SC Parc Industrial  SRL JIBOU asupra unui  teren in suprafata de 84 mp  situat în  Parcul Industrial Jibou,inscris in CF 55104 Jibou pentru construirea unei centrale centrale în cogenerare amplasată în

Parcul Industrial

      Consiliul Local al orasului Jibou , întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2022

Având în vedere

– referatul de aprobare al domnului Primar ing. Ghiurco Dan

– raportul  nr. 10201 din 26.08.2022 a  Biroului Urbanism si Administrarea Domeniului Public si privat si compartimentul contabilitate   prin care se propune constituirea dreptului de superficie, cu titlu gratuit  în favoarea SC Parc Industrial SRL  JIBOU asupra unui teren  in suprafata de 84 mp  situat în  Parcul Industrial  orasul Jibou  inscris in CF 55104 Jibou                      

-Solicitarea Sc Parc Industrial srl Jibou  de constituire a unui drept real  de superficie  pentru un teren  in suprafata de 84  mp situat in Parcul Industrial  Jibou – Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

      În conformitate cu prevederile art.693-702-Superficia şi Cartea a V-a Titlul II, Cap. I-Izvoarele obligaţiilor-Contractul din Legea nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, Legii nr.7/1996 a cadastrului şipublicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.50/1991, republicată, privind executarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit g,  art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

      Art.1 Se aprobă    constituirea dreptului de superficie, cu titlu gratuit, în favoarea SC Parc Industrial  SRL JIBOU asupra unui  teren in suprafata de 84 mp  situat în  Parcul Industrial Jibou,inscris in CF 55104 Jibou care apartine domeniului privat al orașului Jibou, pentru construirea unei centrale în cogenerare amplasată în  Parcul Industrial şi identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2 Dreptul de superficie cu titlu gratuit prevăzut la art.1, se constituie pe o durată de 20  ani cu posibilitatea de prelungire  prin acordul partilor in conditiile legii.

      Art.3 Se aproba .Incheierea  contractului de superficie în formă autentică la un birou notarial si imputrernicirea  doamnei secretar general de a  semna contractul de superficie .

      Art 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  domnul primar al orasului JIBOU si doamna secretar general .

      Art 5.Prezenta se comunica  cu;

Domnul Primar ing. Ghiurco Dan

Institutia Prefectului -jud.Salaj

Biroul Urbanism si Administrarea Domeniului Public si Privat

SC Parc Industrial SRL

Compartimentul contabilitate  

Dosar de sedinta/dosar hotarari

Publicitate /afisare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PASCALAU VLAD                      SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA