PH 29 din 24.04.2018

nr. 29 din 24.04.2018
HOTĂRÂREA NR. 29 Din 24 aprilie 2018 privind alocarea sumei de 160.000 lei pentru lucrarea de proiectare și execuție a unui ascensor la Spitalul orășenesc Jibou
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 29

Din 24 aprilie 2018

privind alocarea  sumei de 160.000 lei pentru lucrarea de proiectare și execuție

a unui ascensor la Spitalul orășenesc Jibou

          Consiliul local al orasului Jibou

Având în vedere:

-cererea nr. 897/17.04.2018  a Spitalului orășenesc Jibou înregistrată la noi cu nr. 5152 din 17.04.2018 prin care se solicită alocarea sumei de 160.000 lei pentru lucrarea de proiectare și execuție Ascensor la Spitalul orășenesc Jibou;

– raportul de specialitate nr. 5152/17.04.2018 al Serviciului Buget, finanțe ,contabilitate

– Expunerea de motive a domnului Primar înregistrată sub nr. 5153 din 17.04. 2018 , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local

– HCJ  nr. 5/14.02.2018 prin care s-a alocat suma de 150.000 lei din sume alocate din cote defalcate  din impozitul pe venit pentru echilibrarea  bugetelor locale –pentru cofinanțarea  cheltuielilor  de capital privind spitalele  de interes local.

– HCL nr. 9/19.02.2018 prin care s-a alocat suma de 10.000 lei din venituri proprii pentru cheltuieli de capital.

În conformitate cu prevederile art.199 din Legea nr.95/2006 privind reforma în sănătate , cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.36 alin (2) lit d, coroborat cu prev.alin 6 lit a, pct. 3  din Legea administrației publice locale nr.215 / 2001,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin 1,2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă alocarea sumei de 160.000 lei pentru lucrarea de proiectare și execuție Ascensor la Spitalul orășenesc Jibou.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează doamna manager al Spitalului orășenesc JIBOU.

Art.3 Prezenta se comunică cu

-dl. Primar

– Instituția Prefectului județului Sălaj

–  Serviciul Finanțe,Contabilitate, Impozite și taxe.

– Spitalul orășenesc JIBOU

– dosar hotărâri/dosar de ședință

– publicitate/mass -media

 

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

        Petrean Doru Aurelian                                                       Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria