HOTĂRÂREA nr.70 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                

HOTĂRÂREA  nr.70

Din 28 iulie 2017

privind completarea  domeniului public de interes local cu  un teren  situat în intravilanul orașului Jibou

Consiliul Local al oraşului Jibou, 

Având în vedere

– expunerea de motive a d-lui Primar

– raportul nr. 8544 din 20.07.2017  al Biroul urbanism și administrarea domeniului public şi privat, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

            În conformitate cu prevederile  Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publică,  cu modificările şi completările  ulterioare;

            În baza prevederilor art. 36  lit. c,  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ,republicată, cu modificările  și completările ulterioare ,

            În  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  și completările ulterioare

Hotărăşte:

      Art.1 Se completează domeniul public de interes local al orașului Jibou , Secțiunea Bunuri Imobile prin cuprinderea   unui teren în suprafață de 442 mp  situate în intravilanul orașului Jibou str. Libertății  nr.37  având elementele de identificare prezentate în anexa la prezenta . Anexa constituie parte integranta din prezenta .

    Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria – Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

    Art.3 Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj

          –  Populatia orasului, prin afisare

         –   Dosar hotărâri/dosar de sedinta

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

Opris Maria