HOTĂRÂREA nr. 10 Din 28.01.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 10

Din 28.01.2020

Privind incheierea a doua contracte de asistenta juridica pentru reprezentare in instanta

Avand in vedere

–  raportul de specialitate nr. 688 din 20.01.2020   prin care se propune incheierea a doua contracte de asistenta juridica pentru reprezentare in instanta

– referatul de aprobare nr.687/20.01.2020  emis de primarul orasului Jibou ,avizul favorabil al  comisiei  de specialitate nr. 1 și 3  ale Consiliului local .

            Potrivit prevederilor

– art. 109 (3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ ,

– art .1(2) lit. b  din OUG  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor  publice și întărirea disciplinei  financiare  și de  modificare  și completarea unor acte normatine

            Văzând  prevederile art. 129 (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul prevederile art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit. a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aproba incheierea a două  contracte  de asistenta  juridica pentru reprezentare la instanta de fond  in dosar 1914/1752/2019  și  dosar nr.2369/1752/2019  pe rol la Judecatoria Jibou, cu Cabinet  individual  avocat  Cobzaș Adela Diana , avocat în Baroul Sălaj;

                Valoarea  totala a celor doua contracte este de  5500 lei.

            Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul Buget , Finante, contabilitate, impozite si taxe locale.

            Art.3 Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate,impozite și taxe locale

-publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

            TARBA ANDREI                                                    SECRETAR GENERAL