HOTĂRÂREA NR. 117 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 117

Din 25.05.2021

Privind   aprobarea  vânzării prin licitație publică deschisă cu oferta la plic închis, a unei parcele de teren,apartinând domeniului privat al orașului Jibou, situată  în incinta Parcului Industrial ,înscrisă în CF 51264 nr.cadastral 51264 în suprafață de 15.000 mp , în vederea realizarii unor construcţii industriale

 Consiliul local  al orașului Jibou

Avand în vedere:

         -raportul nr. 9498 din 22.07.2021  al Compartimentului  Urbanism, administrarea domeniului public și privat privind aprobarea  vânzării prin licitație publică deschisă cu oferta la plic închis, a unei parcele de teren,apartinând domeniului privat al orașului Jibou, situată  în incinta Parcului Industrial ,înscrisă în CF 51264 nr.cadastral 51264 în suprafață de 15.000 mp , în vederea realizarii unor construcţii industriale-Referatul de aprobare nr. 9497/22.07.2021 a domnului Primar ;

– Adresa nr.91 din 18.03.2021 și adresa nr.1570 /09.02.2021 SC Fraven SRL cu sediul în localitatea Crișeni nr.1 /C , jud.Sălaj  a depus o solicitare de cumpărare a terenului înscris în CF 51264 în suprafată de  15.000 mp, situat  în incinta Parcului Industrial Jibou, în vederea măririi capacității de producție existente în Parcul Industrial Jibou .

-HCL nr. 61/26.05. 2020 pentru aprobarea Regulamentului Cadru  de vanzare a bunurilor imobile  apartinand  domeniului  privat al orasului Jibou  aflate in  administrarea Consiliului local al orasului JIBOU;

-Prin Hotărârea Consiliului local nr.32 din 28.05.2013  imobilul este cuprins  în zona D a oraşului

Avizul favorabil al  comisiei  de specialitate nr 1 a Consiliului local;

        Potrivit prevederilor art 334-346 , 311,354, 355, 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

   Art.1  Aprobarea  vânzării prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis, a unei parcele de teren, apartinând domeniului privat al orașului Jibou, situată  în incinta Parcului Industrial , înscrisă în CF 51264 nr.cadastral 51264 în suprafață de 15.000 mp , în vederea realizarii unor construcţii industriale

Art.2 Aprobarea prețului minim de pornire a licitației in valoare de 532.000 lei  fără TVA  echivalent  108.000  euro –conform expertizei ( curs euro la data evaluarii 4,9259 lei /euro).

Art.3 Aprobarea documentatiei   de atribuire  inclusiv  caiet de sarcini  si fisa de achizitii conform anexei  parte integranta din prezenta .

         Art.4 Aprobarea  raportului de expertiza intocmit de PFA Dehelean Gheorghe prin ing. Dehelean Gheorghe- evaluator ANEVAR, conform anexei parte integrantă din prezenta.

         Art.5 Desemnarea domnul consilier Pop Emmanuel membru titular in comisia de evaluare oferte, iar doamna consilier Cadar Anamaria, membru supleant.       Art.6.Domnul primar  si doamna secretar  general sunt imputerniciti sa semneze  contractul de vanzare-cumparare la un birou notarial .

         Art.7  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  compartimentul urbanism  si comisia de evaluare oferte.

         Art.8 Prezenta se comunica  cu

         -Domnul Primar

         -Institutia Prefectului  -Judetul Salaj

         -Compartimentul urbanism

         -Publicitate /mass-media

         -Dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

           ALMAȘ IOAN                    SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA