HOTĂRÂREA NR.142 Din 21.09.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Documentatie de avizare a Lucrarilor de Interventie pentru invetitia ”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE CU DESTINATIE DE UNITATI DE INVATAMANT LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3, JIBOU

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.142

Din 21.09.2021

privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Documentatie de avizare a Lucrarilor de Interventie pentru invetitia ”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE CU DESTINATIE DE UNITATI DE INVATAMANT LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3, JIBOU”

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.11710 din 20.09.2021 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.11711/20.09.2021 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Documentatie de avizare a Lucrarilor de Interventie pentru invetitia ”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE CU DESTINATIE DE UNITATI DE INVATAMANT LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3, JIBOU”

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă  Indicatorii Tehnico-Economici si  Documentatia de avizare a Lucrarilor de Interventie pentru invetitia ”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE CU DESTINATIE DE UNITATI DE INVATAMANT LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3, JIBOU”, conform devizului general anexat.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

Valoarea toatala a investitiei este de 2 622 781.70 lei TVA inclus din care:

-Cheltuieli eligibile 2 386 203.01lei TVA inclus din care: contributie proprie 238 620.30 lei inclusiv TVA  si finantare solicitata 2 147 582.71 lei inclusiv TVA

-Cheltuielile neeligibile 236 578.69 TVA inclus;

Valoarea investitiei este data de devizul general atasat.

  1. Durata estimata de realizare a obiectivului de investitii este de 14 luni din care 2 luni pentru proiectare si 12 luni pentru executie.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                   -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                   -Domnul Primar

                   -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                   -Serviciul Contabilitate

                   -Publicitate /dosar de ședință  

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ:

                         BIG VALENTIN                                   SECRETAR GENERAL                                                                                              OPRIȘ   MARIA