HOTĂRÂREA nr.29 Din 30.03.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.29

Din 30.03.2021

privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luarii în evidență la nivelul UAT ORAS JIBOU a acestora,stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea  și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 4248/23.03.2021al primarului orașului Jibou , avizul comisiilor de specialitate;

-Raportul de specialitate nr.4249/23.03.2021 al Compartimentului Resurse umane:

Văzând adresa Consiliului Județean Sălaj  nr. 4148/11.03.2021 privind Stadiul constituirii grupului de lucru și al identificării așezărilor informale conform Ordin nr. 3494/2020 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul  aprobate prin Ordinul nr.233/2016

Potrivit prevederilor art. 28 alin(1 și 2) din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

           În temeiul art. 129 alin. (1) alin. 2 lit. a), art.139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luarii în evidență la nivelul UAT ORAS JIBOU a acestora,stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea  și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile conform anexei, perte integranta din prezenta.

Art. 2. Grupul de lucru constituit conform anexei  va duce la îndeplinire măsurile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin ordinal MDRAP nr. 233/2016, cu modificările și completările ulterioare .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

– Instituția Prefectului-Județul Sălaj

– Compartimentul Organizare, salarizare, Resurse umane

– Dosar de ședință

– Persoanele desemnate la art. 1

– Publicitate

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                            CONTRASEMNEAZĂ

PETREAN DORU AURELIAN      SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA