HOTĂRÂREA NR.22

Din  31.01.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR.22

Din  31.01.2023

Privind privind alocarea și plata cheltuielilor de judecată și a altor sume pronunțate în hotărâri judecătorești definitive

         Consiliul Local al Oraşului Jibou,    

          Având în vedere:

          – Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 981/25.01 2023;

          -Raportul  de specialitate nr. 982/25.01 2023 al Secretarului General UAT Jibou privind  alocarea și plata cheltuielilor de judecată și a altor sume pronunțate în hotărâri judecătorești definitive:

  1. Încheierea civilă nr.808/28.07.2022 a Judecătoriei  Jibou, rămasă definitivă prin

Decizia civilă nr.826/08.12.2022 a Tribunalului Sălaj-Secția Civilă, pronunțate în dosarul nr.168/1752/2022, cu obiect „alte cereri privind executarea silită”, respectiv plata de penalități de întârziere pentru lipsa punerii în executare a titlului executoriu reprezentat de Sentința civilă nr.771/28.09.2018 a Judecătoriei Jibou (dosar nr.49/1752/2017) prin care Oraşul Jibou, prin primar, a fost obligat „să întocmească şi să înainteze la OCPI Sălaj documentaţia topografică necesară pentru a se evidenţia în Cartea funciară dezmembrarea parcelei de 2.200 mp înscrisă în TP nr.61/6093/21.03.1994, prin exproprierea din această parcelă a suprafeţei de 91 mp” și să comunice dnei Iuhasz Magdalena CNP 2440105311248, domiciliată în str.Crișan nr.1, Oraș Jibou, jud.Sălaj, extrasul de carte funciară după efectuarea acestor modificări, precum și Încheierea civila nr. 887/2021definitiva a judecatoriei Jibou  in Dosar nr. 1914/1752/2019 ;

  • Potrivit Sentinței civile nr. 684/21.06.2022 pronunțată de Judecătoria Jibou,

rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 715/03.11.2022 a Tribunalului Sălaj- Secția Civilă, pronunțate în dosarul nr. 1597/1752/2021, cu obiect „fond funciar”, care vizează Titlul de proprietate nr. 23152/63871/07.05.1996 emis pe numele def. Moldovan Viorel, în privința suprafeței de 200 mp teren intravilan, înscrisă la categoria de folosință ”pădure”, în sensul modificării categoriei de folosință, din ”pădure” în ”neproductiv”, conform dispozitivului.

 -Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 3 ale Consiliului local;

  Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare, art 451, 452, 453 din Codul de procedura civila;

În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;       

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea unor sume si efectuarea platii cheltuielilor de judecată potrivit hotararilor judecatoresti definitive dnei Iuhasz Magdalena, în contul (RO43BTRL03201201F63008XX deschis la Banca Transilvania), următoarele sume astfel :

– 10.600 lei reprezentând 100 lei/zi penalități de întârziere pentru perioada 07.10.2021 – 21.01.2022;

– 1.500 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat la fond;

– 20 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru;

– 1.500 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat în apel.

– 1000 lei cheltuieli de judecată  

Art. 2 Se aprobă alocarea unor sume si efectuarea platii cheltuielilor de judecată potrivit hotararilor judecatoresti definitive dnei Teglaș Milena-Cristina a urmatoarelor sume astfel:

– 3.700 lei, din care 1.600 lei contravaloare expertiză și 2.100 lei onorariu avocat, cu titlu de cheltuieli de judecată

-1.050 lei cu titlu de cheltuieli de judecată

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul buget, finanțe contabilitate.

Art.4 Prezenta se comunică cu:

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Primarul Orașului Jibou

         -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate /mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ:

      CADAR  ANAMARIA                          SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ RODICA