HOTĂRÂREA nr.130 Din 10.08.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        HOTĂRÂREA  nr.130

Din  10.08.2021

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII  în regim de înălțime P+3E,  16 u.l.,situat în județul Sălaj, oraș Jibou,  Str. Garoafelor, Nr.FN”

Consiliul local al orașului Jibou judetul Sălaj 

 Analizând :

– Referatul de aprobare al primarului 10.106/09.08.2021;

– Raportul de specialitate înregistrat la nr. 10.107/09.08.2021;

        -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

Ținând cont de prevederile:

– art. 44, alin. 1 și alin. 4, art. 45 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 1, alin. 2, lit. b), lit. ii), art. 5, alin. 1, lit. a- ii, art. 7 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

– art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și ale art. 6 alin.3 şi art. 30 alin.1 litera „c” din  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. d),  art. 139, alin. 2, art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Studiul de fezabilitate si  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII  în regim de înălțime P+3E,  16 u.l situat în județul Sălaj, oraș Jibou,  Str. Garoafelor, Nr.FN”conform devizului general prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Valoarea integrală a investiției, conform devizului general este de 5.823.718,47 lei, cu TVA, din care C+M.  4.645.737,67 lei cu TVA.

Art. 2. Finanțarea orașului Jibou, județul Sălaj conform devizului general este în valoare totală de 1.068.574,95 lei, cu TVA, din care C+M  869.928,78 lei cu TVA.

Art. 3. Primarul GHIURCO DAN, prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotarari.

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ:

                TĂMĂȘAN OVIDIU                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                      OPRIȘ   MARIA