HOTĂRÂREA NR.94 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.94

Din 25.06.2019

Privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de dezinsecţie,cu o firmă specializată, a unei suprafețe de aproximativ 36000 mp

Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului orasului Jibou,Avizele comisiilor de specilitate ale consiliului local;

– Referatul de specialitate nr.7849/20.06.2019 al compartimentului Disciplina in constructii si protectia mediului;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificată si completată ulterior ;

– Art. 104 din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

– HG  nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

         – Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,;         Luând în consideraţie prevederile art.36 alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.d), din Legea administratiei publice nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se aprobă încheieria unui contract de prestări servicii de dezinsecţie,cu o firmă specializată, a unei suprafețe de aproximativ 36000 mp în UAT Oraș Jibou.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul primar și Compartimentul disciplină în construcții și protecția mediului.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

-Publicitate /dosar de ședință 

-Chiriașii imobilelor

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

        PINTEA VICTOR                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA