PH 34 din 24.04.2018

nr. 34 din 24.04.2018
HOTĂRÂREA NR. 34 Din 24 aprilie 2018 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publică deschisă cu strigare a imobilului – teren intravilan în suprafata de 3163 mp cu platforma silozuri înscrise în CF 50888 nr.cadastral 50888 situat în str.Ronei nr.33/a apartinând domeniului privat al oraşului Jibou

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 34

Din  24 aprilie 2018

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publică deschisă cu strigare  a imobilului – teren intravilan în suprafata de 3163 mp cu platforma silozuri înscrise în CF 50888 nr.cadastral 50888 situat în str.Ronei nr.33/a apartinând domeniului privat al oraşului Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-raportul nr.5318 din 19.04.2018 al Biroului  Urbanism administrarea Domeniului public și privat, privind aprobarea vânzarii prin licitatie publică deschisă cu strigare  a imobilului – teren intravilan în suprafata de 3163 mp cu platforma silozuri înscrise în CF 50888 nr.cadastral 50888 situat în str.Ronei nr.33/a apartinând domeniului privat al oraşului Jibou;

– expunerea de motive a primarului orașului Jibou;

– avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1 și nr.3 ale Consiliului Local;

În baza prevederilor art.36 alin(2) lit.c, art. 36 alin(5)lit a,  coroborat  cu art.123 alin (1,2)  din Legea nr.215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45(1,2 ,3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitației publică deschisă cu strigare a imobilului – teren intravilan în suprafata de 3163 mp cu platforma silozuri înscrise în CF50888  nr.cadastral 50888 cu Platforma silozuri ( celule) înscrise în CF 50888 nr.cadastral 50888 C1 în suprafaţă de 825 mp  şi nr.cadastral 50888 –C2 în suprafaţă de 775 mp ,apartinând domeniului privat al oraşului Jibou.

Art.2  Se aprobă caietul de sarcini şi instructiunile pentru ofertanti  conform Anexelor parte integrantă din prezenta.

Art.3 Se aprobă raportul de evaluare întocmit de către ing.Dehelean Gheorghe evaluator autorizat S.C.DEMED EXPERT SRL  si pretului minim de pornire a licitatiei în valoare de 82.300 lei  echivalent 17.700 Euro pentru întregul imobil teren şi celule siloz conform anexei.

            Art.4  Se desemnează dl consilier Rus Dan și dl consilier Țăran Daniel membrii in comisia de evaluare oferte, care se va completa cu funcționari publici din aparatul de specialitate.

            Art.5 Se împuternicește  dna secretar/dl primar să semneze în fața notarului public actul de vanzare.

            Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  și comisia de evaluare a ofertelor în vederea desfășurării licitației .

Art.7  Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

-Compartimentul urbanism

-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate,  mass –media

 

         Președinte de ședință                                                               Contrasemnează

         Petrean Doru Aurelian                                                        Secretar oraș 

                                                                                                                  Opriș Maria