HOTĂRÂREA nr.178 Din 23.11.2021 Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.178

Din  23.11.2021

Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2021

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 14149  /16.11.2021 al Compartimentului contabilitate;

-referatul de aprobare  nr. 14148 /16.11.2021 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 alin.2, Art 58 alin.1 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 30.00 miilei din excedentul  bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, pentru  finantarea cheltuielilor curente, la Cap. 70.10.04 Servicii si dezvoltare publica, art. 200200 Reparatii curente

Art.2  Se aprobă virarile de credite bugetare pe trim IV anul 2021 după cum urmează:    

                                                                                                                                                  miilei

ReducereDENUMIREA INDICATORDENUMIRE INDICATORMajorare
4902 Orasul Jibou
60.0051020103 Autoritati executive68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate60.00
60.00100101 Salarii de baza570201 Ajutoare sociale in numerar60.00

Art.3  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta pentru anul 2021 prin majorarea/ diminuarea atat la partea de venituri  cat si la partea de cheltuieli dupa cum urmeaza:

            Venituri Cap 66.10.06 Spitale generale                                                                374.00 miilei

33.10.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate        374.00 miilei

            Cheltuieli Cap 66.10.06 Spitale generale                                                              374.00 miilei             

20.04.01 Medicamente                                                                                                          290.00 miilei

20.04.02 Materiale sanitare                                                                                                   40.00 miilei

20.04.03 Reactivi                                                                                                                  16.00 miilei

20.04.04 Dezinfectanti                                                                                                          28.00 miilei

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul contabilitate.

Art.5   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                      CHIȘ CIPRIAN                            SECRETAR GENERAL OPRIȘ   MARIA