HOTARAREA NR. 137 Din 15 decembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 137

                                                Din 15 decembrie  2015

Privind prelungirea contractului de finantare pentru proiectul „Drum de centura Est Jibou”

            Consiliul Local al  Oraşului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 15 decembrie 2015,

            Având în vedere referatul nr.15461/2015 al biroului managamentul de proiecte si investitii din aparatul de specialitate al primarului, expunerea de motive a d.nei Viceprimar, avizul cu nr. 15423/14.12.2015 a comisiei de specialitate nr.1

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit. b, alin.4 lit. a si d din Legea nr.215/2001, republicata,

            In baza prevederilor art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată,

                                                Hotaraste:

            Art. 1  Se aprobă prelungirea contractului de finantare a proiectului “Drum de centura Est Jibou” prin cuprinderea in lista de investitii a anului 2016 cu o valoare estimata  ramasa de executat de 900.000 lei fara TVA.

Prelungirea contractului se va realiza prin act aditional care va cuprinde lucrarile ramase de executat: activitatile de auditare a proiectului, publicitatea proiectului, finalizarea caii de rulare pe podul de pe valea Firiza(straturi de asfalt pe pod) si instalatia de semnalizare SAT, precum si stabilirea termenul limita de executare.

Art. 2    Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează d-na  viceprimar,

compartimenul management proiecte, investitii si serviciul buget, finanţe, contabilitate.

      Art. 3   Prezenta se comunică cu:

  PRESEDINTE DE SEDINTA,

     Csatlos Sandor                                              Contrasemeneaza:

                                                   SECRETAR ORAS,

                                                                       Opriş   Maria