HOTĂRÂREA nr.9 Din 27 ianuarie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.9

Din   27 ianuarie 2015

Privind  schimbarea destinatiei  apartamentului nr 1 Blocul A14 str. Garoafelor nr 11  din cabinet medical in  spatiu de locuit

            Consiliul Local al oraşului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de  27 ianuarie 2015 .

            Având în vedere raportul nr 7836 din 30. 12. 2014  al biroului urbanism  prin care se solicita schimbarea destinatiei apartamentului nr 1 din blocul A14  str. Garoafelor nr 11  din cabinet medical in spatiu de locuit   

     –    art. 36(2) lit. d  din Legea nr. 215/2001,legea administratiei publice locale ,republicata  cu modificările ulterioare;

            In temeiul art. 45 alin 1 si 3  din Legea nr. 215/ 2001 legea administratiei publice locale  cu modificările ulterioare

                                                Hotărăşte.

            Art. 1 – Aprobă schimbarea destinatiei  apartamentului nr 1 Blocul A14 str. Garoafelor nr 11  din cabinet medical in  spatiu de locuit

            Art. 2.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar si compartimentul Urbanism

            Art. 3.  – Prezenta se comunică cu:

–   Dl. Primar

–   Biroul buget, finanţe, contabilitate

–   Compartimentul Urbanism

 –  Institutia Prefectului judetului Salaj

  – Chiriasii locuintelor.

  – Mijloace de publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   

          Rus Dan                                                 Contrasemnează:

                                                                        SECRETAR,Opris Maria