HOTĂRÂREA nr .158 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA nr .158

Din 18.12.2018

Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.13964 /15.11.2018 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;

-avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

În baza prevederilor Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile art.266 alin 5 și 6 din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.195/2017pentru modificarea art.465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Potrivit prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În temeiul art. 36(2) lit. b, art. 36(4) lit. c şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

 

Art. 1  Se aprobă cuantumul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și doamna Opriș Dorina șef Serviciu contabilitate.

            Art.3   Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria