PH 65 din 26.06.2018

nr. 65 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr. 65 Din 26 iunie 2018 Privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou
ROMÂNIAJUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 65

Din 26 iunie 2018

Privind  acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou

           Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 7972/20.06.2018  al biroului buget finanțe contabilitate prin care se propune  acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou;

-solicitarile depuse  de către unitaților de cult din raza orașului Jibou;

În bugetul local pe anul 2018 au fost alocate sume pentru unitățile de cult la Capitolul de chelt 67.06.00 Servicii Religioase  suma de 80.000 lei;

-Expunerea de motive a domnului primar ,avizele de specialitate ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local

-Procesul verbal întocmit de către comisia de specialitate nr.2 a Consiliului local prin care se fac propuneri privind alocarea  sumei  de 80.000 lei unităților de cult din raza orașului Jibou;

-Hotărârea Consiliului local nr.32/24.04.2018  privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la bugetul local al orașului Jibou pentru unitățile de cult recunoscute din România.

În conformitate cu prevederile Legii nr .489./2006 republicată privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

Potrivit art.3 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute

din România;

Văzând prevederile HG nr. 984/2014 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001.

În conformitate cu  prevederile art. 36 alin.( 2) lit.b,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art.45 alin.( 1 ,2) din legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

 Art.1 Se aprobă  repartizarea sumei de 80.000 lei cultelor religioase recunoscute astfel .

 1. Protopopiatul Ortodox Român    ………………………………….5000 lei
 2. Parohia Ortodoxă Română 1 Jibou ………………………………9000 lei
 3. Parohia Ortodoxă Română 2 –Catedrala  Jibou ……….7500 lei
 4. Parohia Ortodoxă Cuceu ………………………………………………..7500 lei
 5. Parohia Ortodoxă Rona…………………………………………………..7500 lei
 6. Parohia Ortodoxă Var……………………………………………………..10.000 lei
 7. Parohia Ortodoxă Husia………………………………………………….10.000 lei
 8. Parohia Reformată Jibou ……………………………………………….7500 lei
 9. Parohia Greco-Catolică …………………………………………………..4000 lei
 10. Parohia Romano-Catolică……………………………………………….4000 lei
 11. Biserica Penticostală Betania…………………………………………4000 lei
 12. Biserica Creștină Baptistă……………………………………………….4000 lei

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și compartimentul contabilitate.

Art 3 Prezenta se  comunică cu:

-domnul Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Unitățile de cult

-Dosar de ședință/dosar hotărâri.

-Mijloace de informare/publicitate

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

               Foltiș Radu                                                SECRETAR oraș, Opriș Maria