HOTĂRÂREA nr. 24 din 16 Martie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 24

Din 16 Martie  2017

privind  aprobarea investiției  “Modernizare   Iluminat Public  în orașul Jibou și în satele aparținătoare”

      Consiliul local al orașului Jibou;

Avand in vedere:

-Referatul nr3192 din 16.03. 2017  a Compartimentului Managementul Proiectelor si Investiții

-Expunerea de motive a  domnului primar

 Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local.

      Văzând prevederile:

Legii nr 230/2006  a Serviciului public  de iluminat public

Legii nr 51/2006  a Serviciilor   comunitare de utilitati,  actualizata.

            Potrivit prevederilor art 36 alin(2)lit d)  coroborat cu art 36 alin (6) lit a)  pct 14, din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată cu  modificările și completările  ulterioare.

-În temeiul prevederilor art 45 alin (1 și 2)  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale,republicată cu  modificările și completările  ulterioare , republicată .

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă realizarea investiției “Modernizare   Iluminat Public  în orașul Jibou și în satele aparținătoare”.Valoarea estimată a investiției este de 1.500.000 lei cu TVA.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredințează domnul primar și   compartimentul  Managementul Proiectelor și Investiții

Art.3. Prezenta se comunică cu:

Instituția Prefectului județului Sălaj

Domnul Primar

Compartimentulul  Management Proiectelor și Investiții

Serviciul contabilitate

Dosar hotărâri/publicitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       Contrasemnează SECRETAR

Tarba Andrei                                                            Opriș  Maria