HOTĂRÂREA NR.153 Din 28.09.2021 Privind suplimentarea valorii contractuale pentru investitia Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit „Prichindel” Jibou, cod SMIS 1123519

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                          HOTĂRÂREA NR.153

Din 28.09.2021

Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia

Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit „Prichindel” Jibou, cod SMIS 1123519

Consiliul local al orașului Jibou,

           Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 11961/24.09.2021al domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr. 11962/24.09.2021al Compartimentului  Investiții, Managementul Proiectelor Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia ” Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit „Prichindel” Jibou, cod SMIS 1123519” ;

-Adresa nr 11626/17.09.2021 transmisa de STRUCTO TRADING SRL;

-Contractul  de lucrari nr. 10338 din 15.09.2020 incheiat intre  ORASUL JIBOU si Asocierea STRUCTO TRADING (Leader), TEMATIC EDIF-asociat prin lider de asociere STRUCTO TRADING SRL;

-Ordonanta nr. 15/2021privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

            -Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare, Art. nr. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2), lit. b) coroborat cu art. 129(4)lit. d) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

        În temeiul  prevederilor art. 196(1),lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  suplimentarea valorii contractuale cu suma de 358.553,92 lei la care se adaugă TVA  pentru investitia ” Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit „Prichindel” Jibou, cod SMIS 1123519”, și incheiera unui act adițional.

           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

                           BIG VALENTIN                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                     OPRIȘ   MARIA