HOTĂRÂREA NR. 14 Din 26.01. 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA nr.14

Din 26.01. 2021

Privind   atestarea  apartenentei  la domeniul public  al orasului Jibou  a unui teren  situat  in orasul Jibou str. Garoafelor

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr.872/22.01. 2021 al Biroului de urbanism administrarea domeniului public și privat ;

            – referatul de aprobare  a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

          Potrivit prevederilor art. 286  (4) lit.a din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ

          Văzând prevederile  art.129 (2)lit c , art 139  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

          În temeiul prevederilori art.196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ                    

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă atestarea  apartenentei  la domeniul public  al orasului Jibou  a unui teren in suprafata de 2087 mp situat  in orasul Jibou str. Garoafelor jud. Salaj ,conform planului de situatie prevazut  in anexa  care face parte  integranta  din prezenta  hotarare si  inscrierea acestuia in cartea funciara a  orasului Jibou  .

            Art.2 Terenul   in suprafata de 2087mp are  urmatoarele vecinatati  N –Sc Lucian Blaga S-str. Garoafelor E  Valea Firiza V Bl A1-2.Anul dobandirii  1981 Valoare imobil 41740  lei.

            Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar si biroul urbanism

            Art.4 Prezenta se comunică cu:.

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Biroul urbanism

            -Compartimentului  Management de proiecte si  investitii

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

            -Publicitate,  mass –media

            -OCPI Salaj

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

         SICORA COSMIN IONEL                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                          OPRIȘ MARIA