HOTĂRÂREA nr. 84 Din 29.06.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.84

Din  29.06.2021

Privind rectificarea bugetului pe anul 2021 pentru proiectul Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate-civic, unde orașul Jibou și Liceul Tehnologic Octavian Goga sunt parteneri  

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 8367/24.06.2021  Compartimentului contabilitate ;

– referatul de aprobare  nr. 8366/24.06.2021  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021 după cum urmează:                                                                                                                                                           

         VENITURI                                                                                                                        11.94 miilei 42.69.00 subv de la bugetul stat catre bug locale

                    necesare  sustinerii derularii proiectelor  finantate

                   din fonduri externe nerambursabile                                                                            1.58 miilei

48.02.02  sume primite de la  UE/

                     sume primite in contul platilor efectuate in anuii anteriori                                    10.36 miilei

         CHELTUIELI                                                                                                                   11.94 miilei

CAP   65.03.02 INVATAMANT  Liceul Tehnologic Ocatvian Goga                                        11.94 miilei

58.01.01  Finantare nationala                                                                                                         1.58 miilei          

58.01.02  Finantare externa nerambursabila                                                                                10.36 miilei

 Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ:

         ȘIGOVAN FLAVIU                              SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ   MARIA