HOTĂRÂREA nr.137 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU             

HOTĂRÂREA nr.137

Din 24.09.2019

privind modificarea Statului de funcții al Spitalului orășenesc Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

–  raportul de specialitate 10.628/30.08.2019 al Spitalului Orasenesc Jibou ;

            – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2,3 ale Consiliului local;

– ordinul Ministrului Sănătății nr.12370/14.08.2019;

            – adresa Spitalului Orășenesc Jibou nr. 2149/29.08.2019;

Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

                                                         HOTĂRĂȘTE :

            Art.1  Se aprobă transformarea postului din medic specialist în medic primar la Cabinetul de Dermatovenerologie din Ambulatoriu de specialitate .

            Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane.  

            Art.3

 Prezenta se comunică cu:

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărări/dosar de ședință

-Spitalul Orășenesc Jibou

-Publicitate/mass media

  PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

              RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA