HOTĂRÂREA nr.78 Din 16.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.78

Din  16.06.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.6763/15.06.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 ;

-referatul de aprobare  nr.6762/15.06.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

-Contractul de finanțare pentru Programul Operațional de Dezvoltare Locală nr.1044/14.09.2017;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 astfel:

                                                                                                                                        mii lei

        VENITURI                                                                                                                620.00

  42.65.00 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                                  620.00

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                                            620.00

   CAP 510103 AUTORITĂȚI  EXECUTIVE

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                        20.00

Extindere sistem supraveghere video

             CAP   650250   Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                           

71.01.01  Constructii                                                                                                         100.00

Obiectiv Reabilitare si modernizare  Sc Lucian Blaga                                                          50.00 

Obiectiv Modernizare liceul Octavian Goga  si construire sala  de sport                              50.00 

CAP 700301 Dezvoltarea sistemului de locuinte      

71.01.01  Constructii                                                                                                          500.00                                

Obiectiv Lucrari de interventie  privind cresterea

 performantelor energetice ale  blocurilor de locuinte O 1 si O2

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA