HOTĂRÂREA nr. 169 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA nr. 169

Din 18.12.2018

privind aprobarea Elaborării Studiului de fezabilitate  pentru extinderea rețelelor  de gaze naturale în  satele Cuceu, Rona și Husia a studiului geotehnic, a documentației  pentru ridicarea  topografică, avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

Consiliul local al orașului Jibou:

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 15209/14.12.2018 al Compartimentului management de proiecte ,investitii și achizitii publice ;

– expunerea de motive a domnului primar înregistrată la nr. 15210/14.12.2018

-avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local

Potrivit prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor  tehnico –economice  aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În baza prevederilor art.44 alin(1) din Legea nr.273/2006 legea finanțelor publice locale cu modificările și

completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6), lit.a, pct.14 , art.115, alin.1 lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările;

În temeiul prevederilor art.45 (3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale, republicată,  cu modificările și completările  ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În vederea extinderii  rețelelor de gaze naturale în  satele Cuceu, Rona și Husia  se aprobă realizarea următoarelor documentații :

–    studiu  de fezabilitate aprobat de ANRE in valoare 70000 lei;

–   o documentatie pentru ridicarea topografica in valoare de 40000 lei;

–   studiu geotehnic in valoare de 30000 lei,

–   avize si acorduri necesare solicitate prin certificatul de urbanism in valoare de 10000 lei.

Valoarea estimata pentru intocmirea  documentelor necesare este 150000 lei

Art.2 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr. 109/25.09.2018.

Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și Compartimentul  management de proiecte ,investiții și achiziții publice .

Art.4  Prezenta se comunică cu:

  • Domul primar
  • Instituția Prefectului – județul Sălaj
  • Compartimentul management de proiecte ,investitii și achiziții publice
  • Serviciul contabilitate ,impozite și taxe
  • Dosar hotărâri/dosar de ședință

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria