HOTĂRÂREA NR. 154 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA NR. 154

Din 18.12.2018

Privind rectificarea bugetului de functionare  activității finanțate din venituri proprii

pe anul 2018

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.15179/13.12.2018 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate ;

-expunerea de motive a domnului Primar ;

– avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

În baza prevederilor art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului de funcționare a  activității finanțate din venituri proprii  pe anul 2018.

mii lei

VENITURI                                                                                                  32,50

33.10.14  contribuția elevilor pentru internate și cantine                          32,50

CHELTUIELI                                                                                               32,50

CAP   65.10.03.01 Învățământ preșcolar                                                     32,50

Ch materiale

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art.3   Prezenta se comunică cu:

Dl.Primar

Biroul buget, finanţe, contabilitate

Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

Trezoreria Jibou

Dosar hotărâri

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria